Love

Skovbo Lokalhistoriske Forening 

Foreningens Love 

Vedtægt: (Vedtaget på stiftende generalforsamling den 22. april 1986 med ændringer vedtaget 2002, 2004, 2013 og seneste gældende udgave – 2017) 

 • 1 Navn og hjemsted
  Stk. 1. Foreningsnavn er Skovbo Lokalhistoriske Forening
  Stk. 2 Forening er hjemmehørende i Køge Kommune 
 • 2 Formål
  Stk. 1 Foreningens virke bygger på den danske tradition for almennyttigt og frivilligt folkeoplysende arbejde.
  Foreningens formål er: 
  – at fremme interessen for lokal historie og arkæologi 
  – at fremme forståelsen for sammenhængen mellem lokalhistorie og den generelle danske og internationale historie 
  – at styrke borgernes baggrundsforståelse for og aktive interesse i deltagelse i demokratiets udvikling 
  – at støtte arbejdet i Skovbo Lokalhistoriske Arkiv samt andre lokale historiske og museale aktiviteter 
 • 3 Ordinær Generalforsamling
  Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
  Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 
  Stk. 3. Generalforsamling afholdes hvert år i april måned. 
  Stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
  Stk. 5. Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter: 
  – Valg af dirigent. 
   Beretning om foreningens virksomhed. 
  – Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
  – Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 
   Fastlæggelse af budget og kontingent. 
  Valg: 
  – I. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
  – II. Valg af 2 suppleanter. 
   III. Valg af 2 revisorer. 
   IV. Valg af 1 revisorsuppleant. 

Eventuel beretning fra Lokalhistorisk Arkiv og arkæologigruppen. 

Eventuelt. 

 • 4 Ekstraordinær generalforsamling
  Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel af formanden eller af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller hvis mindst 20 af medlemmer skriftligt rettet henvendelse herom til bestyrelsen.
 • 5 Bestyrelsen
  Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. På lige år vælges 4 og på ulige år vælges 3. Genvalg kan finde sted.
  Stk. 2. Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.  
  Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. 
  Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og forhandlingerne føres i et beslutningsreferat. 
  Stk. 5. Kassereren modtager foreningens indtægter, afholder de af bestyrelsen godkendte udgifter og fører foreningens medlemsfortegnelse.  
  Stk. 6. Bestyrelsen kan ikke optage lån eller gældsætte foreningen i nogen form.  
  Stk. 7. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
 • 6 Vedtægtsændringer
  Stk. 1. Forslag til ændringer af vedtægt skal i henhold til § 3. stk. 5 pkt. 4 være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Det forelægges generalforsamlingen og sættes i kraft, såfremt halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.
 • 7 Foreningens ophør
  Stk. 1. Forslag om foreningens ophør forelægges generalforsamlingen. Såfremt halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for nedlæggelse, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling. Foreningen opløses, hvis 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for nedlæggelse på denne generalforsamling.
  Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør, overføres dens midler efter den ekstraordinære generalforsamlings beslutning til anden lignende lokal forening eller institution. 
  Foreningsadresse er: 
  Skovbolokalhistoriske ForeningBorup KulturhusMøllevej 24140 Borup