Love

Foreningens Love

Vedtægt: (Vedtaget på stiftende generalforsamling den 22. april 1986 med ændringer vedtaget 2002, 2004 og seneste gældende udgave – 2013)

§1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningsnavn er Skovbo Lokalhistoriske Forening
Stk. 2 Forening er hjemmehørende i Køge Kommune

§2 Formål
Stk. 1 Foreningens virke bygger på den danske tradition for almennyttigt og frivilligt folkeoplysende arbejde.
Foreningens formål er:
– at fremme interessen for lokal historie og arkæologi
– at fremme forståelsen for sammenhængen mellem lokalhistorie og den generelle danske og internationale historie
– at styrke borgernes baggrundsforståelse for og aktive interesse i deltagelse i demokratiets udvikling
– at støtte arbejdet i Skovbo Lokalhistoriske Arkiv samt andre lokale historiske og museale aktiviteter

§3 Ordinær Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Stk. 3. Generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
Stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Stk. 5. Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:
– Valg af dirigent.
– Beretning om foreningens virksomhed.
– Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
– Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
– Fastlæggelse af budget og kontingent.
Valg:
– I. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
– II. Valg af 2 suppleanter.
– III. Valg af 2 revisorer.
– IV. Valg af 1 revisorsuppleant.

Eventuel beretning fra Lokalhistorisk Arkiv og arkæologigruppen.

Eventuelt.

§4 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel af formanden eller af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller hvis mindst 20 af medlemmer skriftligt rettet henvendelse herom til bestyrelsen.

§5 Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. På lige år vælges 4 og på ulige år vælges 3. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og forhandlingerne føres i et beslutningsre¬fe¬rat.
Stk. 4. Kassereren modtager foreningens indtægter, afholder de af bestyrelsen godkendte udgifter og fører foreningens medlemsfortegnelse.
Stk. 5. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§6 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Forslag til ændringer af vedtægt skal i henhold til § 3. stk. 5 pkt. 4 være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Det forelægges generalforsamlingen og sættes i kraft, såfremt halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

§7 Foreningens ophør
Stk. 1. Forslag om foreningens ophør forelægges generalforsamlingen. Såfremt halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for nedlæggelse, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling. Foreningen opløses, hvis 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for nedlæggelse på denne generalforsamling.
Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør, overføres dens midler efter den ekstraordinære generalforsamlings beslutning til anden lignende lokal forening eller institution.
.

Foreningsadresse er:
Skovbolokalhistoriske Forening
Borup Kulturhus
Møllevej 2
4140 Borup