Afholdte arrangementer

table id=3 /]

 

 

img_1662 img_1663 img_1664 img_1661 img_1658 img_1655 img_1653

 

Historisk byvandring i Roskilde 4. sept. 2016

14 medlemmer var mødt op alle med paraplyer, da det var vedvarende dags regn.  Guiden Grete Binger startede med fortællingen om havnen gennem tiderne, hvor hun også kom ind på fundet af de sunkne vikingeskibe ved indsejlingen til Roskilde Fjord.

På Bjerget fik vi en grundig gennemgang af Sct. Jørgensbjerg Kirke både indvendig og udvendig, om Middelalderens spedalskhedsperiode samt om kvindernes indgang/dør i kirken.

Vi passerede de meget smukke stråtækte og farverige gamle huse bl.a. Maleren L.A.Rings flotte røde hus og sluttede af ved den tidligere gasværksbygning.

Kaffen med hindbær lagkage blev indtaget i Pibers Hus i Folkeparken.

 

 

 

Generalforsamlingen 2015

Torsdag den 16. april 2015 holdt foreningen sin ordinære generalforsamling i Gørslev forsamlingshus med deltagelse af ca. 45 medlemmer.

Formanden bød velkommen. Lotte og Hanne blev valgt som stemmetællere. Torben Hansson blev foreslået og valgt til dirigent.

Torben Hansson takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Formanden fik derefter ordet for aflæggelse af beretning. Den 18. juni var foreningen på bustur til Bjælkerup jernstøberi, hvor Erik Holm med stor entusiasme fortalte om virksomheden gennem 5 generationer. Imens viste Gulli damerne rundt i en stor og særdeles velplejet have. Kaffen blev indtaget på Højeruplund, hvor værten beredvilligt udlånte nøglen til den delvist nedstyrtede Højerup kirke. Den 23. august var 28 deltagere på bustur til Kalundborg, hvor en meget kompetent rundviser førte os igennem de gamle borganlæg og kirken. Kaffen drak vi på Kongskilde fritidsgård. Den 15. september var der i samarbejde med Kulturforeningen i Skovbo arrangeret foredrag i Borup kulturhus om dansk skolehistorie i 200 år. Pernille Sonne fortalte om de 5 skolelove fra 1814 og deres virkning, og efter kaffen blev der til akkompagnement af først klaver og siden guitar sunget sange, som skolebørn har sunget gennem 200 år. Det blev sent, inden de ca. 30 deltagere brød op. Den 9. oktober var der møde i Gørslev forsamlingshus, hvor Leif Lørring holdt 2 korte foredrag. Det første drejede sig om en jødisk pige, som under sidste del af 2. verdenskrig opholdt sig i St. Ladager uden at lokale nazister og stikkere angav hende til tyskerne. Det andet handlede om lensafløsningen i 1919, hvor både Svenstrup og Giesegaard måtte aflevere jord og kapital til Statens jordlovsudvalg til oprettelse af statshusmandsbrug. Den 15. november var der aftale med politimuseet om en guidet rundvisning på udstillingen om folkestrejken i 1944, men da museet opdagede, at de samme dag havde arrangeret åbent hus for medlemmer af dansk politiforbund, blev turen ændret til politigården. Efter en timelang introduktion i bidende kulde til byggeri og politihistorie under 2. verdenskrig kom vi ind og så bl.a. politidirektørens kontor, som for 350.000 kr. var indrettet af Hanne Beck Hansen. Varmen fik vi igen under kaffen på Korporalskroen. Den 31. januar var tilslutningen til busturen til Grundtvigs kirke så stor, at 2 privatbiler også blev fyldt. En meget humoristisk, men lidt lavmælt tidligere organist fortalte kirkens historie og viste rundt i de imponerende rum i kirke og krypt. Endnu engang nød vi godt af Korporalskroens veldækkede kaffebord. Det sidste arrangement var den 15. marts på Køge maritime aktivitetscenter, hvor Palle Nielsen først meget minutiøst gennemgik de to søslag i Køge Bugt. Senere var der rundvisning i aktivitetscentret, hvor der bygges skibsmodeller, og der sluttedes af på Tapperiet med kaffe og kanelstang.

Bestyrelsen var repræsenteret ved Højelse sognearkivs 50 års jubilæum og medbragte et fuglehus som gave. Foreningen har to repræsentanter i Køgefonden, som de 4 lokalhistoriske arkiver formelt er underlagt. Byrådet havde i 2014 vedtaget en besparelse på fondens bevilling og dermed på arkivernes drift på 600.000 kr. I stedet for en plan om nybyggeri med plads til magasin blev det nu nødvendigt at acceptere nogle tidligere fangehuller på museets 2. sal som kontorer for Køge byarkiv og stadig uden magasinplads, samt at arkivleder Birte Brock overtager ledelsen af Ny Tid på museet ved siden af ledelsen af arkivet. Der blev dog bevilget lidt ekstra til flytningen. Bestyrelsen har holdt 6 møder og haft en tur til Slagterimuseet i Roskilde. Formanden sluttede med at takke bestyrelsen for arbejdet.

Regnskabet blev læst op af Leif Lørring. På grund af faldende medlemstal var kontingentindbetalingen faldet med ca. 1400 kr. Tilskuddet fra Køge kommune var steget lidt, og der var kommet 22.500 kr. ind fra arrangementerne. Der var et underskud på driften på 1622 kr.  Formidlingsfonden gav med DVD-salg,  bogsalg og renter et overskud på 8.733 kr. På spørgsmål fra salen blev det oplyst, at en del ældre medlemmer havde meldt sig ud. Formanden fremhævede Jonna og John Helmersens foredragsvirksomhed vedr. våbennedkastninger som afgørende for det gode salg af DVD’er. Regnskaberne blev godkendt. Derefter blev bestyrelsens forslag til budget og uændret kontingent fremlagt. Budgettet er lagt tæt op ad regnskabstallene for 2014 og med et lille underskud. Budget og kontingent blev vedtaget uden bemærkninger.

Der var ingen forslag fra medlemmer eller bestyrelse.

Viggo Jensen, Inge Jochimsen og Leif Lørring var på valg til bestyrelsen og ønskede ikke genvalg. I stedet foreslog bestyrelsen Birgit og Leif Kristoffersen samt Annelise Pedersen, og de blev valgt uden modkandidater. Som suppleanter var Anne-Marie Rasmussen og John Frederiksen på valg, og begge blev genvalgt. Såvel revisorerne Jørgen Flyng og Peter Olsson som revisorsuppleant Bjarne Hostrup blev genvalgt.

Derefter fremlagde arkivleder Lone Rasmussen beretning om arkivets virksomhed. En artikel til Køge-studier om skoler i Skovbo gennem 200 år havde medført flere besøg på Rigsarkivet og taget meget tid. Medarbejderforum for alle medarbejdere ved de 4 arkiver blev i efteråret 2014 holdt i Borup kulturhus. 12 kolleger fra Solrød lokalhistoriske arkiv har været på besøg. Efter en rundvisning udveksledes erfaringer over en kop kaffe. Der har været flere skoleklasser fra Ejby skole på besøg. Senest kom to lærere med en klasse, der skulle finde materiale om 1974-bygningerne på Ejby skole. På kulturnatten den 29. august var der åbent hus hele aftenen med en udstilling om skoler i Skovbo gennem 200 år. Samme tema blev anvendt ved Arkivernes dag den 8. november. Der var pænt besøg, og vi fik en hel del afleveringer. I arkivet er der  sat 5 skærme op i vinduerne, hver skærm kører med 12 billeder i en sløjfe. Billederne vil blive udskiftet regelmæssigt. Der har i året løb været 80 indleveringer, der har omfattet fra et enkelt papir til 4 klapkasser. Sidstnævnte kom fra Gørslev skole. Den 26. marts afholdt arkivet i kulturhuset, hvor Jonna og John Helmersen fortalte om våbennedkastninger. Der var 62 deltagere. Efterfølgende blev det oplyst, at materialet fra Gørslev skole for en dels vedkommende var samlet op af containeren Dirigenten foreslog, at folk skrev gavebrev, så papirer af interesse blev afleveret til arkivet.

Under eventuelt ville Leif Lørring give byrådet en over snuden. Arkivproblemet i Køge var slet ikke løst, når magasinet befandt sig i Glostrup og man ikke kunne søge i materialet og ikke ved, hvad man kan søge i. Det var heller ikke anstændigt at man ikke fik sagt farvel på en rimelig måde til Køge museums leder, Flemming Rieck. Formanden sagde tak til de tre afgående bestyrelsesmedlemmer og overrakte dem hver en flaske vin. Paul Christensen nævnte, at de 3 sydøstsjællandske museer i samarbejde med Gl. Køgegaard arbejder på at få etableret et magasin, hvor også Køge byarkiv kan få magasinplads.

Kl. 20.14 afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Efter kaffen holdt Bent Jellesmark og John Frederiksen foredrag om 2 ungarske soldater, som under de sidste måneder af 2. verdenskrig med hjælp fra lokalbefolkningen holdt sig skjult for tyskerne i skoven ved Giesegaard.

Rundvisning i Grundtvigskirken

Lørdag d. 31 januar 2015

Kirken er opført i årene fra 1921 til 1940, dog blev dele af kirken taget i brug i 1928. Bygmesteren var arkitekten Peder Vilhelm Jensen Klint (1853-1930).
Ved hans død inden færdiggørelsen overtog hans søn Kaare Klint. Kirken er et imponerende murstens-byggeri, som er i et specielt 10 stens forbandt og har forbindelse til de danske landsbykirker og de gotiske købstadskirker. Kirken er bygget til Grundtvigs minde, og er beliggende på Bispebjerget. Kirken er også berømt for sit inventar, bl.a. Kirkestolen som også er tegnet af Klint
Der var en del kritik i tredverne om kirken, der aldrig blev færdig.
Organist Thomas Viggo Pedersen vil vise os rundt.

img_7553-2 img_7552 img_7551-2 img_7550-2 img_7549-2 img_7548-2 img_7547-2 IMG_7545 img_7541-3 img_7542-3 img_7543-3 img_7544-3 img_7546-2